Visual identity for the exhibition Body Talk at Glazenhuis in Lommel.

TSOM.BT.6TSOM.BT.6
TSOM.BT.4_1TSOM.BT.4_1
TSOM.BT.1TSOM.BT.1
TSOM.BT.8TSOM.BT.8
TSOM.BT.7TSOM.BT.7
TSOM.BT.5TSOM.BT.5
TSOM.BT.9TSOM.BT.9

Client: Glazenhuis
Categories: Art Direction, Visual identity, Editorial, Exhibition, Signage
Year: 2014

next            next            next